Faglitteratur om informasjonskompetanse og digital kompetanse

Vi har samlet en oversikt over aktuell litteratur som handler om informasjonssøk og kildekritikk. 

Informasjonskompetanse og digital kompetanse

Anmarkrud, Ø., Bråten, I. & Strømsø, H. I. (2014). Strategisk kildevurdering av multiple tekster: Utbytterikt, men krevende. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1, årgang 98, s. 47-57.

Blikstad-Balas, Me. 2013. Et svar på nesten alt – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren, 13, s. 34-43.

Blikstad-Balas, M. & T. Høgenes. (2014). Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst. Acta Didactica Norge, 01 May 2014, Vol.8 (1). https://journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1094/973

Frønes, T. & Narvhus, E. K. (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I: T. E. Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hagelia, M. (2017). Digital studieteknikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hedman, J. & Lundh, A. (Red.). (2009). Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm : Carlsson.
Limberg, L, Olof Sundin & Sanna Talja (2012). Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. HUMAN IT 11.2.2012. s.93–130.

Michaelsen, A. S. Det digitale klasserommet : utnytt mulighetene! Oslo: Cappelen Damm akademisk. 2. utgave.

Nygren, T. (2019). Fakta, fejk, fiktion. Stockholm: Natur och kultur.

Olsen, H. K. & B. Schumann-Olsen (2011). Hvordan jobbe med informasjonskompetanse? Bok og bibliotek, 2011, Årg. 78, nr. 6, s.52-53

Rafste, E. & Sætre, T. P. (2008). Informasjonskompetanse som danning. I P. Arneberg & L. G. Briseid (Red.), Fag og danning – mellom individ og fellesskap (s. 229-243). Bergen : Fagbokforlaget
Søvik, M.B (2018.) Informasjonskompetanse på et skolebibliotek i Seattle. Bok og bibliotek. 2018, 84 (3), s. 67-69

Wølner, T.A., K. Kverndokken, M. Moe & H.H. Siljan (red.), 101 digitale grep. En didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.