Skip to main content

Faglitteratur om informasjonskompetanse og digital kompetanse

Vi har samlet en oversikt over aktuell litteratur som handler om informasjonssøk og kildekritikk. 

Informasjonskompetanse og digital kompetanse

Anmarkrud, Ø., Bråten, I. & Strømsø, H. I. (2014). Strategisk kildevurdering av multiple tekster: Utbytterikt, men krevende. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, 1, årgang 98, s. 47-57.

Blikstad-Balas, M. 2013. Et svar på nesten alt – om elevers bruk av Wikipedia som faglig kilde i videregående skole. Norsklæreren, 13, s. 34-43.

Blikstad-Balas, M. & T. Høgenes. (2014). Wikipedias inntog på kildelista – holdninger blant lærere og elever til Wikipedia i en skolekontekst. Acta Didactica Norge, 01 May 2014, Vol.8 (1). https://journals.uio.no/index.php/adno/article/view/1094/973

Bøyum, I. & Tveit, Å.K. (2023). Rom for lesing og utforsking. Skolebibliotekets muligheter. Oslo: ABM-medier

Frønes, T. & Narvhus, E. K. (2012). Egnet og troverdig? Elevers kildevurdering på nett. I: T. E. Hauge & A. Lund (red.). Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Fredwall, I.E. & Bergan, C. (2023). Skolebiblioteket som læringsarena. Leseglede, utforsking, opplevelse. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Hagelia, M. (2017) Digital studieteknikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Hedman, J. & Lundh, A. (Red.). (2009). Informationskompetenser: om lärande i informationspraktiker och informationssökning i lärandepraktiker. Stockholm : Carlsson.
Limberg, L, Olof Sundin & Sanna Talja (2012). Three Theoretical Perspectives on Information Literacy. HUMAN IT 11.2.2012. s.93–130.

Michaelsen, A. S. Det digitale klasserommet : utnytt mulighetene! Oslo: Cappelen Damm akademisk. 2. utgave.

Nygren, T. (2019). Fakta, fejk, fiktion. Stockholm: Natur och kultur.

Olsen, H. K. & B. Schumann-Olsen (2011). Hvordan jobbe med informasjonskompetanse? Bok og bibliotek, 2011, Årg. 78, nr. 6, s.52-53

Rafste, E. & Sætre, T. P. (2008). Informasjonskompetanse som danning. I P. Arneberg & L. G. Briseid (Red.), Fag og danning – mellom individ og fellesskap (s. 229-243). Bergen : Fagbokforlaget
Søvik, M.B (2018.) Informasjonskompetanse på et skolebibliotek i Seattle. Bok og bibliotek. 2018, 84 (3), s. 67-69

Wølner, T.A., K. Kverndokken, M. Moe & H.H. Siljan (red.), 101 digitale grep. En didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.