Skip to main content

3. Støtt opp om elevenes leseutvikling

Ingeborg Eidsvåg Fredwall
Skolebiblioteket kan støtte elevenes leseutvikling gjennom hele skoleløpet.

Skolebibliotekaren er en viktig samarbeidspartner for læreren i arbeidet med lesing i alle fag. I denne filmen vil se hvordan skolebiblioteket kan støtte opp om elevenes leseutvikling. Du finner flere eksempler på hva skolebibliotekaren kan gjøre.

Vil du lese mer? Her er tips til relevant litteratur om emnet:

Grøver, Vibeke og Bråten, Ivar (red.). (2021). Leseforståelse i skolen. Utfordringer og muligheter. Oslo: Cappelen Damm Akademisk

Kulbrandsstad, Lise Iversen. (2017). Lesing i utvikling. Teoretiske og didaktiske perspektiver.  Bergen: Fagbokforlaget

Roe, Astrid. (2014). Lesedidaktikk etter den første leseopplæringen. Oslo: Universitetsforlaget

Roe, A. (2020). Elevers lesevaner og holdninger til lesing. I Frønes, T.S. og Jensen, F. (red.) Like muligheter til god leseforståelse? 20 år med lesing i PISA. Oslo: Universitetsforlaget, kap. 5