Skip to main content

Skal lage kvalitetsutviklingsplan for skolebibliotekene i Oslo kommune

Høsten 2019 begynte Cathrine Bergan i ny stilling som fagansvarlig/prosjektmedarbeider for skolebibliotekutvikling i utdanningsetaten i Oslo kommune. Hun skal utvikle en ny utviklingsplan for skolebibliotekene i kommunen.

Bakgrunn: Cathrine er utdannet lektor med mastergrad i lesing og skriving, i tillegg er hun utdannet skolebibliotekar. Hun har arbeidet som lærer og skolebibliotekar i 25 år i Grimstad og Oslo. Cathrine er også nestleder for Skolebibliotekarforeningen og leder for juryen for Skolebibliotekarenes litteraturpris. 

– Hva innebærer det at du skal utvikle en ny plan for skolebibliotekene?

– Byrådet i Oslo har kommet med en ny bibliotekplan for bibliotekene i kommunen. Den kom i juni 2019. I planen er et av målene at alle elevene i kommunen skal få et likt tilbud om skolebibliotek. Skolebiblioteket skal være en del av undervisningen og være bemannet av personer med kompetanse på skolebibliotek. Jeg arbeider nå med å lage en kvalitetsutviklingsplan for skolebibliotekene i Oslo kommune. Deretter skal vi på bakgrunn av dette lage en standard for skolebibliotek i kommunen. Vi starter med å utvikle dette for barnetrinnet også skal vi utvikle en tilsvarende utviklingsplan for videregående skole. I tillegg veileder jeg skolebibliotekene og legger til rette for nettverk. Vi arbeider også med et prosjekt sammen med Deichmanske om skolebibliotektjenesten i Oslo. Skolebibliotektjenesten er et tilbud som Deichmanske har som retter seg mot skolene og som inneholder en skolesamling og en skoletjeneste for klassebesøk. Vi skal videreutvikle denne skoletjenesten.

– Hva tenker du om hvilken funksjon skolebiblioteket bør ha i Fagfornyelsen?

– Det at vi utvikler en utviklingsplan nettopp nå, når Fagfornyelsen skal innføres, er veldig bra. Jeg skjønner ikke hvordan skolene skal kunne jobbe med dybdelæring, elevaktive læringsformer og kritisk tenkning uten et godt og velfungerende skolebibliotek.

– Elevene må ha tilgang til skolebiblioteksamling og skolebibliotekaren må ha kunnskap. Det er ikke nok at elevene sitter med hver sin Ipad. Elevene må også ha bøker. De trenger lærebøker og andre bøker med språk som er tilpasset elevene.

– Skolebiblioteket skal være en arena for samarbeid og skal også kunne bygge opp inkluderende fellesskap som gir trivsel til alle elevene. Folkehelse og livsmestring blir vektlagt i LK20. Elevene skal lære at livsmestring er å kunne forstå og å påvirke faktorer som har betydning for mestring av eget liv. Litteratur kan være en vei inn i denne erkjennelsen for elevene. Til alle tider har litteratur beskjeftiget seg med tilværelsens aller største spørsmål. Fortellinger kan være kilde til erkjennelse, til bekreftelse, til gjenkjennelse og selvinnsikt, identitetsskaping og selvfølelse. Litteraturen har kraft til å gi oss ny innsikt som gjør at vi ser oss selv og vår omgivelser på nye måter og forstår oss selv bedre. Elevene må derfor ha tilgang til et rikt litteraturomfang i skolebiblioteket. I tillegg er skolebiblioteket en annerledes arena hvor elevene kan finne ro og trygghet i en ellers hektisk og travel skolehverdag. Det psykososiale aspektet ved et velfungerende skolebibliotek må derfor vektlegges.

Tekst: Ingeborg Eidsvåg Fredwall