Skip to main content

Hva betyr Nasjonal bibliotekstrategi 2020-2023 for skolebibliotekene?

Her får du en oversikt over områder i strategien som handler om skolebibliotek.

Høsten 2019 kom den nye bibliotekstrategien Rom for demokrati og dannelse. Strategien åpner med følgende formuleringer: «Bibliotekene er demokratihus. Fra Nasjonalbiblioteket til folkebibliotek, skolebibliotek og fag- og forskningsbibliotek. Sammen utgjør disse viktig demokratisk infrastruktur og er en grunnstamme i demokratiet.» I strategien blir det lagt vekt på at alle bibliotekene blir sett i sammenheng, og strategien omfatter dermed også skolebibliotek. Her er en oversikt over områder i strategien som berører utvikling av skolebibliotek.

Bibliotek og Fagfornyelsen

Strategien legger vekt på at bibliotek vil være «sentralt i realiseringen av fagfornyelsen i grunnopplæringen» (s. 8).  Konkrete tiltak her er at det skal settes av midler til vedlikehold, oppdatering og drift av Språkløyper i en tidsbegrenset periode. Det er Lesesenteret og Skrivesenteret som har ansvaret for Språkløyper, og det er utviklet kompetansepakke med tittelen Skulebibliotek som pedagogisk ressurs som en del av Språkløyper.  

Skoleeier er ansvarlig for at skolebibliotekarer har riktig og nødvendig kompetanse

Strategien påpeker at et klart flertall av de som arbeider som skolebibliotekansvarlig på skolene, er lærere som mangler bibliotekfaglig tilleggsutdanning (s. 29). Strategien slår samtidig fast (med henvisning til Opplæringslova) at «det er skoleeier som har ansvar for at skolebibliotekarer i virksomheten har riktig og nødvendig kompetanse. Skoleeier skal ha et system som gir undervisningspersonlale, skoleledere og personale med særoppgaver i skoleverket anledning til nødvendig kompetanseutvikling, med sikte på å fornye og utvide den faglige og pedagogiske kunnskapen og å holde seg orientert om og være på høyde med utviklingen i skolen og samfunnet» (s. 43).   

Ansvar for statistikk om skolebibliotek flyttes

I dag er det Nasjonalbiblioteket som har ansvar for statistikk om skolebibliotek. I strategien står det at ansvaret vil bli flyttet til Utdanningsdirektoratet. Strategien slår fast at det skal «settes i gang et arbeid med å endre forskrift om bibliotekstatistikk, slik at ansvaret for å hente inn statistikk om skolebibliotek overføres fra Nasjonalbiblioteket til Utdanningsdirektoratet, ved at spørsmål om skolebibliotek innlemmes i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Det skal gjøres en vurdering av relevansen av spørsmålene slik de nå foreligger. Innhenting av statistikk skal gjennomføres på en hensiktmessig måte som ikke påfører skolene for mye arbeid» (s. 30).

Utdanningsdirektoratets tilskuddsordning for skolebibliotek utvides to år

Utdanningsdirektoratet lyser ut årlige midler som skal gå til «personalressurser eller kompetanseutvikling for å legge til rette for lesestimulering i regi av skolebiblioteket eller folkebiblioteket der det blir brukt som skolebibliotek». Ordningen skal utvides og vare fram til 2023. Utlysningen skjer årlig i januar/februar, og det er skoleeier som må søke på midlene.

Pilotprosjekt for skolebibliotek i innkjøpsordningene

Norsk kulturråd kjøper hvert år 120 titler med ny norsk barne- og ungdomslitteratur til bibliotekene. Det innføres nå en prøveordning der skolebibliotek kan søke om å få være med i pilotprosjektet og få tilsendt disse titlene kostnadsfritt. Ordningen starter fra neste år og skolene kan søke via Kulturrådet sine nettsider. Søknadsfristen er 3. desember 2019.

Nasjonalbiblioteket og skolebibliotekene

Det er utviklet konkrete tiltak som skal bidra til formidling, samarbeid, utvikling og infrastruktur i bibliotekfeltet. Nasjonalbiblioteket har ansvar for flere av tiltakene. Her er en rekke tiltak som retter seg mot skole og skolebibliotek:
  • Nasjonalbiblioteket skal opprette et nettsted for formidling av Nasjonalbibliotekets samling til elever i ungdomsskolen
  • Nasjonalbiblioteket skal utvikle nettsider for kartsenteret som også vil inneholder opplegg skoler kan bruke i undervisning (Kartsenteret åpnet i september 2019)
  • Nasjonalbiblioteket skal synliggjøre Det flerspråklige biblioteks generelle tilbud overfor skolebibliotekene
  • Nasjonalbiblioteket vil lyse ut prosjekt og utviklingsmidler for å stimulere til nye samarbeidsformer mellom skolebibliotek og folkebibliotek

Tips til annet stoff som er relevant for strategien:

Hør Anne Kristin Larsen fra Utdanningsdirektoratet snakke om tilskuddsordningen på Skolebibliotekkonferansen 2019

Hør Ann Berit Hultin snakke om strategien på Skolebibliotekkonferansen 2019.
Les den svenske bibliotekstrategien Demokratins skattkammare som også omfatter skolebibliotek, og som ble lagt fram våren 2019.

Tekst: Ingeborg Eidsvåg Fredwall